Πλαίσιο Στήριξης

Ποιά κατάσταση μάς οδήγησε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα.
Η πολυπολιτισμικότητα είναι ένα φαινόμενο που κυριαρχεί στην εποχή μας σε μεγάλο βαθμό και στην χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες και επηρεάζει την καθημερινότητα,τον πολιτισμό,την εκπαιδεύση,την οικονομία και την πολιτική,καθώς η όξυνση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων σε διάφορες χώρες ώθησαν αρκετούς πολίτες να μεταναστεύσουν και να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε νέους τόπους εγκατάστασης,η συνύπαρξη όμως πολλών διαφορετικών λαών και πολιτισμών στην ίδια κοινωνία αλλοιώνει την πολιτισμική ταυτότητα και την συνοχή ενός λαού, γιατί κλονίζονται βασικά στοιχεία ομοιογένειας και αλλάζει μορφή και σύσταση η ίδια η κοινωνία μας και κατά συνέπεια και η ίδια μας η πολιτισμική ταυτότητα.Αυτός είναι και ο λόγος που το συγκεκριμένο WikiQuESD έχει ως θέμα τον κίνδυνο αλλοίωσης της πολιτισμικής μας ταυτότητας με βασικό παράγοντα επιρροής της την πολυπολιτισμικότητα.
Που απευθύνεται.
Το συγκεκριμένο wiki απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ’τάξης του δημοτικού,οι οποίοι θα είναι και οι τελικοί χρήστες του στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης.
Δεξιότητες που αναπτύσσονται στη συγκεκριμένη εργασία.
Στην συγκεκριμένη εργασία θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε στους μαθητές και στις μαθήτριες κάποιες από τις 10 Δεξιότητες της Βιώσιμης Ανάπτυξης.Πιο συγκεκριμένα καλλιεργείται η δεξιότητα της κριτικής σκέψης,καθώς τα παιδιά διαβάζοντας τα κείμενα που τους δίνονται πρέπει να συγκρατήσουν και να σκεφτούν τα βασικά σημεία κάθε θέματος και να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες τους.Επίσης λόγω της δημιουργίας ομάδων με κοινό στόχο η κάθε μία ξεχωριστά στις δραστηριότητες οικοδομείτε η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών/τριών προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εργασιές τους.Τέλος μία ακόμα δεξιότητα που αναπτύσσεται μέσα από το συγκεκριμένο WikiQuESD είναι αυτή της συνυπευθυνότητας,καθώς τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώσουν τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες τους για τα αποτελέσματα των δραστηριότητων τους είτε μέσα από αφίσες ή από παρουσιάσεις.
Προαπαιτούμενα ή βασικές προϋποθέσεις.
Οι μαθητές/μαθήτριες να έχουν στην διάθεση τους έναν υπολογιστή για να υλοποιήσουν το wiki, να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών,να έχουν διαδικτυακή σύνδεση(internet), να γνωρίζουν τα προγράμματα Microsoft Word και Microsoft Power Point και να έχουν λογαριασμό gmail.
Οργάνωση της τάξης.
Το wiki υλοποιείται στο εργαστήριο της πληροφορικής όπου υπάρχουν ηλεκρονικοί υπολογιστές,οι μαθητές θα κάθονται δίπλα-δίπλα ανά ομάδες των 4-5 ατόμων (δεν θα είναι διασκορπισμένοι ανάμεσα στους υπολογιστές) προκειμένου να εργαστούν ομαδικά για να υλοιποιήσουν τις δραστηριότητες τους.
Υλικοτεχνική Υποδομή.
Η εργασία απαιτεί για την λειτουργεία της την ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτυακή σύνδεση(internet).

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License